สาระความรู้

สารซีโอไลท์ เพื่อธรรมชาติที่ยืนยาว

ธันวาคม 21, 2015

บริษัทบุญโชติเทรดดิ้งได้มีความตระหนักในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทบุญโชติเทรดดิ้งจึงมีการผสมสารซีโอไลท์

ซึ่งเป็นสารที่ใช้แทนสารฟอสเฟตที่เป็นส่วนประกอบในการทำผงซักฟอกทั่วไป ซึ่งสารฟอสเฟตนี้จะเป็นสารที่ช่วยให้ผักตบชวาและพืชน้ำเติบโตได้ดี เป็นผลเสียต่อแหล่งน้ำ แต่สารซีโอไลต์ที่ได้ใส่ในผงซักฟอกของบุญโชติเทรดดิ้งนี้จะช่วยรักษาน้ำและรักษาธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  สามารถย่อยสลายเองได้ แม้จะปล่อยลองในแม่น้ำลำคลอง ก็จะไม่ก่อเกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ในทางกลับกัน สารซีโอไลท์นี้จะเป็นตัวช่วยในการปรับสภาพน้ำ  อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการเติบโตของผักตบชวาได้อีกด้วย

สารซีโอไลต์คืออะไร

 

สารซีโอไลต์เป็นผลึกอนินทรีย์ของอะลูมิโนซิลิเคต ซี่งมีพื้นที่ผิวภายในสูงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ผิวภายนอก สังเคราะห์ขึ้นโดยเลียนแบบดินขาว (kaolin clay) ซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประกอบด้วย 1 โมลของโซเดียม 1 โมลของอะลูมินา 2 โมเลกุลของซิลิกา และ 4.5 โมลของน้ำสารซีโอไลต์ สามารถลดความกระด้างของน้ำ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุเช่นเดียวกับสารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตโดยที่แคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม (Mg2+) จะแลกเปลี่ยนประจุกับโซเดียมในสารทั้งสอง

 

ได้มีการศึกษาทางด้านประสิทธิภาพของการลดความกระด้างในน้ำ ระหว่างซีโอไลต์และสารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตพบว่า เวลาที่ใช้ในการลดปริมาณแคลเซียมในน้ำอุณหภูมิต่ำของซีโอไลต์นานกว่าสารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตประมาณ 3 เท่า กล่าวคือ ซีโอไลต์ใช้เวลา 3 นาที ในขณะที่สารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตใช้เวลา 1 นาที ซีโอไลต์เมื่อเทียบกับสารทดแทนอื่นๆ ในปริมาณเดียวกันจะมีความสามารถในการลดความกระด้างได้ต่ำกว่า และจะลดความกระด้างที่เกิดจากอนุมูลแคลเซียมได้ดีกว่าที่เกิดจากอนุมูลแมกนีเซียม ขนาดของซีโอไลต์มีผลต่อประสิทธิภาพการลดความกระด้างเช่นกัน ซีโอไลต์ควรมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร เพื่อที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุได้เร็วขึ้น และลอดผ่านเส้นใยของเยื่อผิวได้ จึงจะทำให้ผงซักฟอกมีประสิทธิผลสูง สำหรับการใช้สารลดความกระด้างในประเทศไทย ได้มีการนำซีโอไลต์มาใช้ทดแทนสารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตในสูตรบางส่วน

237242
ประโยชน์ของสารซีโอไลต์

1.ใช้ลดความประด้างของน้ำ เนื่องจากสารมารถแลกเปลี่ยนประจุโซเดียมที่อยู่ในสาร
ซีโอไลท์กับแคลเซียมหรือแมกนีเซียมที่อยู่ในน้ำ ทำให้น้ำมีปริมาณแคลเซียมหรือแมกนีเซียม
ลดลง จึงลดความกระด้างของน้ำให้เหมาะสมในการซักฟอกได้
2. ใช้เป็นสารให้สิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ำได้ยึดเกาะและแขวนลอยอยู่ในน้ำ เป็นการ
ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกย้อนกลับมาปนเปื้อนเสื้อผ้าได้อีก
3.สามารถดูดซับสีและสิ่งสกปรกที่ละลายอยู่ในน้ำขณะซักฟอกได้
จากผลการวิจัยในขณะนี้ทราบว่า ซีโอไลท์ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษของแหล่งน้ำ เนื่องจากซีโอไลท์เป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติอยู่แล้ว นอกจากนี้ซีโอไลท์ยังช่วยลดปัญหามลพิษ
ของน้ำจากโลหะบางชนิดได้ กล่าวคือ ซีโอไลท์สามารถแลกเปลี่ยนประจุโซเดียมของตนเองกับโลหะหนักอื่นๆ เช่น ทองแดง เงิน ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม ฯลฯ ทำให้แหล่งน้ำที่มีซีโอไลท์อยู่ด้วย มีปริมาณโลหะหนักเหล่านี้ลดลง จึงเป็นการช่วยลดมลพิษของแหล่งน้ำได้เช่นกัน

 

0 likes

Author