ข่าวสาร

อ้อนรัฐชะลอขึ้นค่าแรง

ธันวาคม 21, 2015

อ้อนรัฐชะลอขึ้นค่าแรง

1088710

เอกชน-นักวิชาการ เปิดผลสำรวจ ขอรัฐชะลอขึ้นค่าแรงปี 59 หวั่นกระทบราคาสินค้า หลังขึ้นค่าแรงแพงกระทบต้นทุน แต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม“


นายกำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สำรวจความเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 59

พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 51.04 % ระบุว่า ไม่ควรปรับอัตราจ้าง 26.48 % ควรปรับลอยตัว 14.81 % ควรปรับอัตราจ้างเพิ่มขึ้น 2.07% ควรปรับลดลง เนื่องจากผลสำรวจการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน จากที่ปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 80.74 % ระบุว่า ประสิทธิภาพของแรงงาน เท่าเดิม 14.81 % ระบุว่า เพิ่มขึ้น 4.45% ประสิทธิภาพลดลง รวมทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 66.69% มองว่า ต้นทุนเพิ่มขึ้น 30.16 % ระบุว่า เท่าเดิม และ3.1 % ระบุว่า ลดลง

ส่วนการปรับค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ 300 บาทต่อวันที่ผ่านมา เอกชน 61.32 %ระบุว่า ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ ซึ่งจำนวนนี้ 33.30% ระบุว่า ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รองลงมา 16.96% ระบุว่า ส่งผลต่อการบริหารค่าจ้าง และส่งผลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ในสัดส่วนที่เท่ากัน 12.17% ระบุว่า ต้องกำหนดราคาสินค้าสูงขึ้น 6.48% ระบุว่า ขาดสภาพคล่อง 1.46 % ระบุว่า ต้องย้ายฐานการผลิต เป็นต้น

ทั้งนี้แนวทางการปรับขึ้นค่าแรงนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 36.99% ระบุว่า ควรปรับค่าจ้างตามคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 87 รองลงมา 29.37% ระบุว่า ควรปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 15.47 %ระบุว่า ควรปรับค่าจ้างตามกลุ่มอุตสาหกรรม 9.59 % ระบุว่า ควรปรับค่าจ้างลอยตัวตามอุปสงค์และอุปทาน และ 8.58% ระบุว่า ควรปรับค่าจ้างตามมติคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด

สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับอัตราจ้างในภาคอุตฯ ผู้ประกอบการ 21.82 % ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรปรับขึ้นค่าแรงในขณะนี้ ควรชะลอไว้ก่อน เพราะถ้าปรับขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภค – บริโภค โดยให้ความเห็นว่า รัฐบาลควรหันมาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพแทน รองลงมา 18.18 % ระบุว่า ควรปรับค่าแรงตามทักษะฝีมือแรงงาน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 15.45% ระบุว่า ควรกำหนดตามพื้นที่/เขต/จังหวัด/ภูมิภาค 13.64 % ระบุว่า รัฐบาลควรสำรวจความเห็นผู้ประกอบการก่อนปรับค่าแรง และควรคำนึงถึงเศรษฐกิจโดยรวม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานส.อ.ท. กล่าวว่า ภาพรวมเอกชนต้องการให้รัฐพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำผ่านคณะกรรมการไตรภาคี ในแต่ละจังหวัดแต่จะเริ่มต้นที่ขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ซึ่งจะนำผลสำรวจของนิด้าโพล จะนำไปหารือในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในเดือนก.ค.นี้ ก่อนนำเสนอต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการค่าแรงงานในปี 59 ต่อไป

ข่าวโดย เดลินิวส์ วันวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 15:12 น.

 

0 likes

Author